CERTO CERTIUS MEDIA

VIDEOmontage & WEBdesign

CERTO CERTIUS MEDIA
CERTO CERTIUS MEDIA
CERTO CERTIUS MEDIA
Ga naar de inhoud

Voorwaarden

De voorwaarden van Certo Certius Media.

Lees hier de voorwaarden van Certo Certius Media.

Algemeen
Certo Certius gaat discreet om met het materiaal van de Opdrachtgever en verstrekt nimmer gegevens aan derden.

Certo Certius behoudt zich het recht haar Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Certo Certius is gerechtigd de website van Opdrachtgever te gebruiken voor  promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

Digitaliseren / Foto- & Videobewerking
Het foto- en filmmateriaal dient aangetekend te worden verzonden naar Certo Certius. Het is tevens mogelijk om het materiaal af te geven, echter dat kan alleen geschieden op afspraak.

Certo Certius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, doordat Certo Certius is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte juiste en/of volledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

Certo Certius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, aan materiaal als gevolg van slechte en/of kwetsbare kwaliteit.

Verzoek tot wijzigingen in projecten kan resulteren in een aanpassing in de offerte.

Bij annulering van een opdracht worden de reeds gemaakte uren en/of het aantal gedigitaliseerde banden/tapes inclusief verzendkosten in rekening gebracht.

De betaling dient binnen 8-14 dagen na factuurdatum te worden voldaan via bankoverschrijving o.v.v. van het factuurnummer.

Certo Certius stuurt het originele materiaal inclusief het eindresultaat aangetekend retour na volledige betaling van de factuur.

Certo Certius bewaart gedurende 5 werkdagen al het foto- en videomateriaal zoals is aangeleverd door haar Opdrachtgevers. Dit materiaal wordt op eigen servers opgeslagen als back up. Na 5 werkdagen zullen deze gegevens definitief worden verwijderd. Aangezien dit materiaal eigendom is van de Opdrachtgever kunnen zij dit materiaal over laten zetten op een media drager zoals usb stick of externe harde schijf.

De Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van een media drager.

Webdesign
Zodra de opdracht is bevestigd, dient de Opdrachtgever 50% van het totaalbedrag vooruit te betalen alvorens Certo Certius aanvangt met de eerste opzet van een website. Direct na oplevering van de website(s) betaalt de Opdrachtgever het resterende bedrag.

Door Certo Certius opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende prijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Certo Certius gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Het materiaal (teksten, foto’s, muziek en grafisch materiaal) welke door Opdrachtgever wordt aangeleverd aan Certo Certius is eigendom van Opdrachtgever.

Certo Certius is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging bij onrechtmatigheid van copyrights en/of merknamen.

Terug naar de inhoud